Faaliyet Alanları

Büromuz, gelişen ve dünyaya entegre olacak şekilde çeşitlenen hizmet taleplerine cevap verebilmek amacı ile birçok farklı alanda hizmet vermektedir. Bu kapsamda Müvekkillerin gereksinimlerine bağlı olarak bireysel olarak ve/veya toplu olarak bir ekip olarak çalışıyoruz.

Ticaret Hukuku

Karadenizli Hukuk Bürosu, sadece yasal uzmanlık açısından değil, müvekkillerinin hedeflerine yönelik ticari yolu bulmak için gereken de teknik bilgi ve deneyim konusunda derinlemesine bir ticari deneyime sahip olup müvekkillerine ticari sözleşmeler, cari hesap ilişkileri, haksız rekabet ve benzeri ticari ilişkilerden kaynaklanan tüm uyuşmazlıkların çözümünde hukuki destek sağlanmaktadır. Karadenizli Hukuk Bürosu, ayrıca ticaret hukuku alanında uzman profesörlerle birlikte çalışmaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Karadenizli Hukuk Bürosu, iş hukuku alanında uzmanlığı ile işçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, üçlü iş ilişkileri ve bu alanda bireysel ve kurumsal ihtiyaçları karşılamakta ve bu doğrultudaki tüm uyuşmazlıkların çözümü hususunda hizmet vermektedir. Diğer yandan Büro’nun iş hukukuna alanındaki çalışmaları yalnızca uyuşmazlık çözümü ile sınırlı olmayıp; sözleşmelerin hazırlanması, feshi, iş kazaları ve mesleki hastalıklar, işyerindeki sağlık ve güvenlik ile ilgili yükümlülüklerin ve kanunların uygulanması, yabancıların çalışma izinlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi gibi çeşitli konularda da danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Karadenizli Hukuk Bürosu, ayrıca iş hukuku konusunda uzman bilirkişi ve profesörlerle birlikte çalışmaktadır.

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Karadenizli Hukuk Bürosu, müvekkillerinin patent, telif hakları, marka, patent, tasarım, faydalı model hakkında uyuşmazlıkların çözümü, ticari sırlar gibi fikri mülkiyet çıkarlarının korunması, fikri ve sınai mülkiyet hukukundan kaynaklı iptal, hükümsüzlük, tazminat ve haksız rekabet davalarının takibi, başta TPE olmak üzere, ulusal ve uluslararası merciiler önünde müvekkillerin temsili ve tescil ile başvuru işlemlerinin yürütülmesi, lisans sözleşmeleri, know-how sözleşmeleri, sponsor ve reklam sözleşmeleri, yapım sözleşmeleri, oyunculuk sözleşmeleri, menajerlik sözleşmeleri ve benzeri fikri hakları içeren sözleşmelerin hazırlanması ve sürecin yönetimi ile ticari sır ve verilerin korunması kapsamında hukuki danışmanlık hizmet vermektedir.

İcra ve İflas Hukuku

Karadenizli Hukuk Bürosu, icra ve iflas hukuku alanındaki uzmanlığı ve hedef odaklı çalışma sistemi ile alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm  menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yaparak en kısa sürede tahsilat yapmayı hedeflemektedir. Öte yandan Karadenizli Hukuk Bürosu, müvekkilleri aleyhine başlatılan icra takiplerinin durdurulması ve haciz riskinin ortadan kaldırılması için gerekli işlemleri yapmaktadır.

Ayrıca Karadenizli Hukuk Bürosu, ekonomik zorluğa düşerek konkordato veya iflas gibi hukuksal müesseselere yapılacak başvurular hususunda da şirketlere aktif olarak hizmet vermektedir.

Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve  üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel  mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

Ceza Hukuku

Karadenizli Hukuk Bürosu, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin her aşamasında müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Başta Ağır Ceza Mahkemesi olmak üzere, Sulh Ceza Hâkimlikleri ve Asliye Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan ceza davalarına, savcılık soruşturmalarına ve emniyet işlemlerine ilişkin olarak, Türk Ceza Kanunu kapsamı’nda yer alan tüm suçlar bakımından danışmanlık verilmekte ve ceza davaların takibi yapılmaktadır. Bu süreçte önceliğimiz, müvekkillere ceza yargılaması aşamasında adil yargılanma hakkı kapsamında en etkili ve başarılı neticeyi almak üzere hukuki destek sağlamaktır.

Tüketici Hukuku

Karadenizli Hukuk Bürosu, gerek perakende sektöründe ve gerekse abonelik sözleşmeleri ile hizmet veren sektörlerde üretici/satıcı/hizmet veren vekili olarak danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda; mevzuata hakim olarak ve pratik çözümler üreterek tüketici hakem heyetlerinde ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve uyuşmazlıkların takibi sağlanmaktadır. Ayrıca Karadenizli Hukuk Bürosu, muhtelif ürün ve hizmetlerin, tüketici mevzuatına uygun olarak yorumlanması ve önleyici hukukun yürütülmesi şeklinde de danışmanlık faaliyetlerini yürütmektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Karadenizli Hukuk Bürosu, müvekkillerinin kira, gayrimenkul, inşaat ve devir işlemlerinin her türlü aşamasında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda gayrimenkul sektöründe özellikle son yıllarda işlerlik kazanan kentsel dönüşüm, imar barışı ve 2B arazilerinin satışına ilişkin olarak; gayrimenkul projelerinde tarafların haklarının korunması, izin ve ruhsatların alınması, taraflar arasında alım satım sözleşmeleri ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlenmesi, müzakere edilmesi, müvekkillerimize sağladığımız hukuki hizmetler arasındadır.

İdare ve Vergi Hukuku

Karadenizli Hukuk Bürosu, İdare hukukunun ana iki dava türü olan idari işlemlerin, hukuka aykırılık nedeniyle iptal edilmesini hedefleyen iptal davaları ile bu idari işlemler veya eylemler nedeniyle uğranılan zararların tazmin edilmesine ilişkin tam yargı davalarını takip etmektedir. İdare hukukuna ilişkin çalışmalarımız yalnızca uyuşmazlık çözümü ile sınırlı olmayıp; müvekkillerin idare nezdinde temsili; tebliğ, kararname, kılavuz gibi metinlerin güncel takibi ile bu düzenlemelerin müvekkiller açısından doğurabileceği sonuçları hakkında bilgilendirme hizmeti verilmektedir.

Karadenizli Hukuk Bürosu, müvekkileri için pratik, yaratıcı ve ticari yaklaşımı sunarak, dava öncesi uzlaşma sürecinin yürütülmesi, dava yoluna başvurulması gereken hallerde dava takibinin sağlanması, vergi cezalarının iptali işlemleri ve düzeltme talepleri konularında hukuki destek sağlamasının yanı sıra müvekkillerine vergi hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Kişisel Verilerin Korunması ve Bilişim Hukuku

Karadenizli Hukuk Bürosu, teknolojik gelişmeleri ve bu gelişmeye bağlı değişikliklerin hukuki sonuçlarını yakından takip ederek bilişim, e-ticaret ve internet kullanımı kaynaklı uyuşmazlıklarda da donanımlı biçimde hizmet vermektedir. Bu kapsamda; Karadenizli Hukuk Bürosu, bilişim suçları ile bilişim yoluyla işlenen suçların soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin takibi, internet yoluyla oluşan işlenen suçların yanı sıra haksız rekabet davaları ile fikri ve sınai mülkiyet hukuku ihlallerinin çözümü, erişimin engellenmesi taleplerinin takibi, yazılım sözleşmeleri ile hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, BTK nezdinde işlemlerin yürütülmesi konularında da müvekkillerine hizmet vermektedir.

Diğer yandan Karadenizli Hukuk Bürosu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği yükümlülüklere uyumlu hale gelmek adına; alanında özel uzmanlık gerektiren teknik alanda Türkiye’nin önde gelen çözüm ortakları ile işbirliği çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyumluluk projeleri yürütmektedir. Bu uyumluluk projeleri kapsamında gerçekleştirilen hizmetler Kanun’un getirdiği yükümlülüklere ilişkin bilgilendirme eğitimi, veri akış süreçlerine ilişkin durum tespiti ve veri envanterlerinin oluşturulması, kişisel veri sahiplerinden alınması gereken açık rıza metinlerinin ve aydınlatma prosedürlerinin hazırlanması, kanun uyarınca kişisel verilerin aktarımı ve işlenmesi hususlarında prosedürlerin düzenlenmesi ile sözleşmelerin hazırlanması ve revizyonlarının yapılması, veri sorumlusu siciline kayıt prosedürlerinin takibinin yapılması gibi farklı konuları kapsamaktadır.

Şirketler Hukuku

Karadenizli Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı girişimciler adına şirket kurulumu, yurtiçi ve/veya yurt dışında şube ve bağlı şirketlerin kurulumunun yanı sıra genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının alınması, şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması, sermaye artırımı ve sermaye azaltılması işlemleri ile pay devirlerinin gerçekleştirilmesi, şirket birleşme ve devralmaları, ayrılma ve nevi değişikliklerin yapılması ve gerekli ticaret sicil işlemlerinin yapılması konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Karadenizli Hukuk Bürosu ayrıca ticaret dünyasını global bir bakış açısıyla şirketlerin günlük işleyişlerinde karşılaştıkları hukuki sorunlarda tam zamanlı danışmanlık hizmeti vermektedir.

Aile ve Miras Hukuku

Karadenizli Hukuk Bürosu, aile ve miras hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşması için gerekli gayet ve özenle hizmet vermektedir. Bu kapsamda anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davaları, evlilik sözleşmesi ve mal rejimi sözleşmeleri, anlaşmalı boşanma protokolü, nafaka ve tazminat talepleri, ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesi hakkında kanun çerçevesinde tedbir kararları, yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi, velayetin değiştirilmesi, babalık davası, mal rejimi davaları, isim ve yaş değişikliği, vasi tayini, evlat edinme ve gaiplik kararının alınması ve veraset ilamı, vasiyetname, mirasın reddi, saklı pay talepleri ve mirasın açılması kapsamında dava ve danışmanlık hizmetlerimiz kapsamındadır.

Sigorta Hukuku

Karadenizli Hukuk Bürosu, sigorta hukukunun, teknik bir hukuk dalı olması sebebiyle bu konuda uzman avukatlar ile çalışarak, müvekkillerinin işlemlerini en hızlı ve etkili biçimde yürütmektedir. Müvekkillerin haklarını güvence altına almayı ön planda tutan Karadenizli Hukuk Bürosu’nun başlıca hizmetlerini; sigortacılık faaliyetine ilişkin olarak kanunun sigorta şirketleri ve acenteleri için aradığı gerekli hukuki yapının tesisinin sağlanması, bu alandaki hukuki başvurular ve bunlardan kaynaklanacak hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, sigortacılık alanına ilişkin idari denetimlerde gerekli hukuki desteğin sağlanması, sigortacılık alanına ilişkin idari kurumların uyguladıkları işlemlere yönelik gerekli hukuki başvuruların yapılması ve davaların takip edilmesi, Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde başvuruların yapılması, olarak sayabiliriz.

Sözleşmeler Hukuku

Karadenizli Hukuk Bürosu, sözleşmeler hukuku alanında, müvekkillerinin gereksinimleri doğrultusunda kişiye özel hizmet vererek sözleşmelerin düzenlenmesi, müzakeresi ve tadil edilmesi konularında ve gerektiğinde sona erdirilmesi hususlarında gerekli tüm hukuki hizmetleri sunmaktadır.

Sözleşmelerden doğan ihtilaflar hususunda derin bir tecrübeye sahip Karadenizli Hukuk Bürosu, müvekkillerinin faaliyet alanlarına bağlı olarak her tür sözleşmeyi, tarafların haklarını koruyacak biçimde ve iş odaklı bakış açısı ile hazırlanmakta ve müzakere edilmekte olup müvekkillerin çıkarlarının maksimum düzeyde korunacağı yapılar oluşturulmaktadır.

Dava Takibi – Uyuşmazlıklar Çözümü

Karadenizli Hukuk Bürosu, adli ve idari yargı birimleri nezdinde hukukun birçok farklı alanında doğan tüm davaların takibini, bilgi birikimi ile yürütmektedir. Karadenizli Hukuk Bürosu’nda kural olarak öncelikle müvekkillerin karşı karşıya kaldığı uyuşmazlığın ortaya çıkmasını engellemek amacıyla caydırıcı ve önleyici tedbirler alınmakla birlikte, uyuşmazlığın kaçınılmaz olması halinde, müvekkillerin menfaatlerine en uygun yöntemler izlenir ve sorunu en kısa yoldan çözmek için gerekli adımlar atılmaktadır. Ayrıca dava ikamesi müvekkillerin yararına olmayan hallerde, diğer hukuk enstrümanları olarak adlandırılan tahkim, arabuluculuk gibi yollara başvurarak alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kullanılmaktadır.

Karadenizli Hukuk Bürosu, dava takibini, oldukça titiz biçimde, her aşamayı müvekkilleri ile paylaşarak takip etmekte ve bu süreçte detaylı bir rapor sistemi kullanmaktadır.

Karadenizli Hukuk Bürosu, her türlü hukuki ihtilafın çözümünde yerel mahkemelerde Yargıtay ve Danıştay da dâhil olmak üzere her mahkemedeki duruşmalara katılmak suretiyle, tüm dilekçelerin yazılmasından ve adliye işlemlerinin yürütülmesine kadar süreçlerinin tamamında müvekkillerine hizmet vermektedir.