Hukuk Notları

Büromuz, faaliyet gösterdiği tüm çalışma alanlarında bilgi paylaşımı sağlamak amacıyla güncel ve pratik hukuk notları hazırlamaktadır. Her türlü hukuki kaynaklar kullanılarak hazırlanan ve özet açıklamalar içeren hukuk notlarımız, Müvekkillerimizi bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun İşyeri Kira Sözleşmelerine İlişkin Ertelenen Hükümlerinin Yürürlüğe Girmesinin Değerlendirilmesi

2012 yılında yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) kapsamında esaslı değişiklikler yapılmış olmasına rağmen uygulamada karışıklık yaratmaması açısından TBK’da yer alan tüm maddeler aynı tarihte yürürlüğe girmemiştir. Nitekim kiracının tacir olduğu ve kiralanan yerin işyeri olduğu kira ilişkileri bakımından 9 maddenin (m. 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354) yürürlük…

Korona Virüsünün Kira Sözleşmelerine Etkisi Ve Uyarlama Davası

Türk Hukuk sistemimizde, sözleşmeler bakımından geçerli olan ilke, sözleşme (özgürlüğü) serbestisidir. Bu ilke taraflara, herhangi bir sözleşmeyi yapıp yapmamak ve sözleşmeyi dilediği kimseyle yapmak hakkı tanıdığı gibi ayrıca tarafların yapacakları sözleşmenin içeriği ve şartlarını da emredici hükümler, kamu düzeni ve genel ahlak kuralları gibi aksi kararlaştırılamayan kurallara aykırı olmamak kaydıyla diledikleri gibi düzenleme imkânı vermektedir. Bu…

7242 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile Yapılan Değişiklikler

Son günlerde hukukçuları ve kamuoyunu meşgul eden en önemli gelişmelerden biri, 15.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) kapsamında yapılan değişikliklerdir. İşbu bilgilendirme notunda 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun (“CGTİHK”) uyarınca yapılan değişiklikler incelenecektir.…

Avukat Bulundurma Zorunluluğu

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun (“Kanun”) 1. maddesinde, Avukatlık “kamu hizmeti ve serbest bir meslek” olarak tanımlanmakla birlikte, işbu Kanun’un 35. maddesi kapsamında ise yalnızca avukatların yapabileceği işler düzenlenmiştir. Anılan maddede “Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa verme, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etme ve savunma,…

7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle İş Kanunu Ve İşsizlik Sigortası Kanununa Getirilen Değişikliklere İlişkin Hukuki Değerlendirmelerimiz

Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında son olarak TBMM tarafından 17.04.2020 tarihinde Resmi Gazete ile 7224 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) yayınlanmıştır. İlgili Kanun’da 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’na (“İş Kanunu”) ve 25.8.1999 tarihli ve 4447…

Koronavirüs (Covi-19) Salgını Sebebiyle İşlenen Verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bakımından İncelenmesi

Bilindiği üzere, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişilerin sahip olduğu her türlü veriyi korumayı amaçlar ve bu konuyla ilgili kişilerin haklarını düzenlemektir. KVKK mevzuatına ve bu kapsamda Kişisel Verilerin Koruma Kurumu’nun (“Kurum”) vermiş olduğu güncel kararlar ile KVKK ile ilgili birçok doküman ve bilgilendirme rehberine Kurum’un web sitesinden[1] ulaşabileceğinizi belirtmek isteriz. Ülkemizde de tüm dünya…

Ülkemizde Koronavirüs (Covid-19) Salgını Kapsamında Alınan Tedbirlerin İş Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gündelik hayat ile iş ve çalışma hayatını olumsuz etkileyen Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle İçişleri Bakanlığı tarafından tedbir niteliğinde kararlar alınmış ve birçok kamu kurumu ve özel işyerlerinde işleyiş durdurulmuştur. Tarih sırasıyla işbu bilgi notunun hazırladığı tarihe kadar alınan idari kararlar aşağıda yer almaktadır. T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 15 Mart 2020 tarihli…

30.03.2020 Tarihli Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurul Kararı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (“HSK”), Corona Virüse (Covid-19) ilişkin tedbirler kapsamında, 13.03.2020 tarihinde tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesinin mahkemelerce değerlendirilmesi konusunda cumhuriyet başsavcılıklarına, adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine tavsiye niteliğinde yazı göndermiştir. İlgili yazıda Korona Virüs Bilim Kurulu’nun önerilerine işaret…

Kadın İçin Bekleme Süresinin (İddet Müddetinin) Kaldırılması

Halk arasında iddet müddeti olarak da bilinen kadın için bekleme süresi, evli bir kadının boşandıktan sonra yeniden evlenemeyeceği süredir. Bekleme süresi, birçok kadın için kendini esaret altında hissettiği, psikolojik bir durumdur. Bu süre, kanunda 300 gün olarak belirlenmiştir. Evli bir kadının boşandıktan hemen sonra yeniden evlenebilmesi için gerekli şartlar Türk Medeni Kanunu’nun 132. Maddesi ile…

Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü

Hasta ile hekim arasındaki ilişkin hukuki niteliği hususunda doktrin de çeşitli tartışmalar olsa da, genel kabul gören görüş bu sözleşmenin vekâlet sözleşmesi olduğu yönündedir. Nitekim hekim ile hasta arasında kurulan bu sözleşmede hekimin asli borcu hastalığa tanı koymak ve tedavi etmek olup kurulan bu ilişkide sonuç garantisi verilmese de hekim işini hastanın menfaatine uygun olarak…

Loading blog posts...