Loading posts...
  • İstihkak Davalarında İspat

    Mülkiyet hakkı, hukuk kurallarının sınırları içerisinde sahibine en geniş yetkileri veren ayni bir haktır. İstihkak davası da mülkiyet hakkını korumak maksadıyla, malikin eşya üzerindeki mülkiyet hakkını, malını haksız olarak elinde bulunduran üçüncü…